Siyasetin anlamı, önemi ve işlevi

Siyasetin anlamı, önemi ve işlevi

Sürekli olarak gelişim ve değişim süreci içinde olan hayatın daha düzenli ve huzurlu bir hal içinde sürmesi için çeşitli araçlara, metot ve yöntemlere başvurulması mecburiyet.

İnsan yaşadıkça aile, aile var oldukça cemiyet-toplum, cemiyet var oldukça millet, bir millet yaşıyorsa başka milletlerin de yaşaması tabiî bir durumdur. İşte hangi görüş, mefkûre veya inanç birliği ile bir araya gelinmiş ve bir millet veya ulus olunmuşsa, bu topluluğun belli kurallar içinde hayatı en iyi şekilde yaşamasını sağlayacak bir yönteme ihtiyaç doğar ki, bu da siyasettir.

Genel olarak sözlüklerde “Memleket idaresi” olarak tarif edilen siyasetin, Türk Dil Kurumu’nun sözlüğündeki karşılığı ise, “Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş ve anlayış.” şeklindedir.
Bilindiği gibi ‘siyaset’ kavramının yaygın olarak kullanılan karşılığı ise ‘politika’dır.
Politika kavramına batı menşeli olmasından dolayı menfi bir işlev yüklenmeye çalışılsa da umumiyetle anlam ve işlevi itibariyle siyasetle aynı olduğunu ifade etmek mümkündür.

Siyasetin sözlük anlamı üzerinde kısaca temas ettikten sonra, hemen her gün hemen her yerde konuşulan, tartışılan, basın yayın organlarının en başta gelen malzemesi ve yayın konusu olan siyasetin-politikanın hayatın içinde ve gerçekleri açısından ne anlama geldiği üzerinde durmak ve tahliller yapmak gerekiyor. Genel bir bakış açısıyla yapacağımız değerlendirme sonucunda siyasetin hayatın her sahasında, hatta ticarette
bile adı sanı anılmadan işlevini icra ettiği rahatlıkla görülebilir.

Geçmiş çağlarda mezkûr mefhumlara filozoflar, ilim ve fikir adamları ve liderler tarafından özü itibariyle benzeşen anlamlar atfedilmiş, pek çok tanım yapılmıştır. Teitschke “Politika ilim değil, sanattır” derken, Jellinek
“Politika, icraatı şenlendiren devlet ilmidir.” şeklinde bir tarif yapmaktadır. Bismark “Politika müspet bir ilim değildir, mümkün olanı yapabilme sanatıdır.” derken, W. Curchill ise, “Politika gerçekleri inkâr edip yalan söylemek değil, gerçeklerin istediğiniz yanını göstermesidir.” şeklinde bir tanım yapmaktadır.

Yazının devamı Bekir HAŞİMOĞLU tarafından yayınlanan Moral Yazıları isimli kitapta.

Bekir HAŞİMOĞLU

E-posta: bekirhasimoglu@gmail.com