Kuran-i Kerim”den Ayetler

Kuran-i Kerim”den Ayetler

“Deki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Zümer Suresi: 9
“Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” Tin Suresi: 4
“O kullarım ki, onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah”ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlardır.” Zümer Suresi: 18
“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” Nahl Suresi: 90
“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akl-ı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.” Ali İmran Suresi: 190

“Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” Necm Suresi: 39
“Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.” Bakara: 269
“Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi: Güzel bir sözü, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca (benzetti).” İbrahim Suresi: 24